Info

Home / Info

Alla 19-aastastele isikutele on ortodontiline ravi haigekassa kulul vaid Sotsiaalministeeriumist kehtestatud diagnooside puhul.

 • ülalõug on eespool asendis alumisest rohkem kui 9mm
 • alalõug on eespool kui ülalõug
 • puudu on üks või mitu esihammast või üks või mitu silmahammast (ei ole üldse, või on peetunud lõualuus)
 • kokku puutuvad ainult tagumised hambad(lahi)
 • puudu on 2 või rohkem hammast ühelt lõualuu poolelt
 • kaasasündinud lõualuude väärarengud (huule- ja suulaelõhed)
 • hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi on osutunud ebaefektiivseks
 • sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga
 • külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv

Vaata lisaks: https://www.haigekassa.ee/et/laste-hambaravi-ja-ortodontia

Lastel, kes ei oma eelnevalt nimetatud diagnoosi ja kõigil täiskasvanutel tuleb ravi eest tasuda endil.

Teeme panoraamröntgenpilte ka teiste arstide patsientidele kogu meie lahtioleku ajal. Pildid üleval HAMBAPILDI serveris, millele on ligipääs kõigil Eesti tervishoiuregistris registreeritud arstidel ID alusel. pacs.hambapilt.ee

Ortodontiline ravi on ravi, mille käigus on võimalik parandada hambumust, reastada hambakaared, parandada neelamis- ja mälumisfunktsiooni ja saavutada ilus naeratus.

Ortodontilist ravi alustatakse põhjaliku uurimise ja diagnostikaga.

Ortodont uurib ja mõõdab hambumust põhjalikult. Valmistatakse kipsmudelid, tehakse fotod, röntgenid ja vajadusel muud lisauuringud. Saadud andmete põhjal koostatakse raviplaan, mille alusel ortodontilist ravi teostama hakatakse. Raviplaani arutatakse patsiendiga põhjalikult ja leitakse sobivad lahendused, ligikaudne ravi maksumus ja selleks kuluv aeg.

Aktiivne ravi lõppeb alati retentsiooniga ehk tulemuse säilitamiseks mõeldud perioodi ja aparaatidega.

Esmane visiit ortodondi juurde võiks toimuda 7-8 aastaselt kui on vahetunud juba esimesed piimahambad.

Vajadus ortodontiliseks raviks võib olla ka varem. Varasemale külastusele võiksid mõelda lapsevanemad, kelle lapsel on mõni kahjulik harjumus (imeda keelt, imeda sõrmi, närida küüsi vms), ninahingamisprobleem, varakult eemaldatud piimahambad või lühike keele- või huulekida.

Vajaduse suhtes ortodonti külastada oskab kindlasti nõu anda teie lapse hambaarst.

Soovitame kodust kapevalgendust, kuna peame seda kõige ohutumaks ja paremaks hammaste valgenduse viisiks.

Vajalikud täpsed kaped valgendamiseks valmistame teile järgmiseks päevaks.

Lisainfot leiate: http://ilusnaeratus.ee/et/valgendus/mikswhitenessperfect

Meil on leping Eesti Haigekassaga alla 19-aastaste laste hambaravi rahastamiseks.

Alates 1.veebruarist 2013 kehtib meie hambakliinikus visiiditasu maksmise kord: Visiiditasu võetakse lepingulistelt patsientidelt plaanilises järjekorras 5 eurot igal vastuvõtul.

Visiiditasu ei võeta alla 2-aastastelt lastelt ja rasedatelt.

*Terviseamet – kontaktid: tel. 6 943 500, e-post: kesk@terviseamet.ee

*Haigekassa poolt rahastatavate raviteenustega seonduvate küsimustega on võimalik pöörduda Eesti Haigekassa poole infotelefonil 16363 või 6696630.

*Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon : aadress Gonsiori 29, 15027 Tallinn, e-post info@sm.ee

TAMME HAMBARAVI OÜ KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

Kaebus on rahulolematuse väljendus teenuse osutamise kvaliteedi, viisi ja/või suhtlemise kohta teenuse osutamisel.

1. Kaebuse esitamine 1.1 Kaebuse võib esitada suuliselt või kirjalikult. 1.2 Kirjalik kaebus edastatakse raviarstile üleandmise teel või e-kirjaga. 1.3 Suulise kaebuse esitamisel selgitab kaebuse vastuvõtja asutuse kaebuste juhtimise süsteemi ja palub esitada kaebus kirjalikult. Kui kaebuse esitaja ei nõustu kirjutama, registreerib kaebuse vastuvõtja kaebuse sisu ja esitaja andmed. Kaebuse kirjalikku taasesitamist võimaldavasse vormi viimine on kohustuslik kaebuses esitatud väidete kontrolliks ja ammendavaks vastamiseks kaebuse esitajale.

2. Kaebuste käsitlemine 2.1 Kaebuste lahendamise juhiks on ühingu juhatuse liige. 2.2 Kõik kaebused registreeritakse kaebuste registreerimise lehel. 2.3 Kaebuste lehte ja kaebusi hoitakse eraldi kaebuste kaustas, mis asub kaebuste lahendamise juhi käes, sinna liidetakse kaebuse lahendamise käigus kogutud täiendavad materjalid ja vastus kaebusele. 2.4 Kaebuste lahendamise juht vaatab laekunud kaebuse läbi ja koostab asjaolude tuvastamise järgselt vastuse kaebusele 30 päeva jooksul. Kui kaebust pole võimalik 30 päeva jooksul lahendada, antakse sellest kaebuse esitajale teada ja teatatakse ka aeg, millal ta võib vastuse saada. 2.5 Kaebuste laekumise ja lahendamise protsessis peavad kõik kaebusega kokkupuutuvad inimesed tagama konfidentsiaalsuse nii kaebuse esitajale kui töötajale, kelle peale kaevati. 2.6 Anonüümseid kaebusi ei lahendata üldises korras. Kui kaebuse sisu on arusaadav ja probleemi olemus mõistetav, antakse probleemile viitav teema lahendada ühingu juhatuse liikmele, kuid kirjalikku kokkuvõtet ja vastust kaebaja anonüümsuse tõttu ei koostata ega edastata. Raviteenust puudutava kaebuse võib vastavalt seadusele esitada ka Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevale Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjonile, aadressil Gonsiori 29, 15027 Tallinn või e-postile info@sm.ee

Käesolev kord on koostatud Tervise- ja tööministri määruse nr 73 (vastu võetud 27.12.2018) Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded alusel.

Korra eesmärk on määratleda ravijärjekorra pidamiseks ettevõttes töötavate isikute vajalikud tegevused ning patsientide õigused .

Patsientide ravijärjekorda registreerimine on korraldatud tööpäevadel kella 8-18 telefoni teel või tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas  Tuleviku 4, Rakveres

Üldjuhul annab patsiendile aja registraator, kes saab telefonile vastata kogu vastuvõtuaja jooksul ja on patsientide jaoks registratuuris kohapeal olemas.

Esmakordselt teenuse saamiseks helistab patsient ettevõttesse ja registreerib end ortodondi vastuvõtule. Teenuse soovija registreeritakse esimesele vabale ajale, mis on programmis märgitud esmase konsultatsiooni jaoks. Esmaste konsultatsioonide ajad märgivad programmi vastuvõtvad arstid jooksvalt, kuid mitte vähem kui 2 x aastas.Vabade aegade puudumisel antakse konsultatsioonile soovijale teada kuupäev, mis ajaks ortodondid järgmiseks poolaastaks planeeritavate konsultatsioonide ajad registratuuri teatavad.

Kodulehele või meilile vastuvõtuaja saamiseks pöördunud patsientidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul ja sobiva aja kokku leppimiseks tuleb neil kliinikusse helistada.

Tamme Hambaravi OÜ kasutab ravijärjekorra pidamiseks programmi Hammas. 

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda kantakse programmi järgmised andmed:

 1. 1. Patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puuudumisel sünniaeg; 
 2. 2. Planeeritava vastuvõtu aeg:
 3. 3. Planeeritava ravi näidustus(näit. konsultatsioon, br. kleepimine, ret.kontroll jne)
 4. 4. Patsiendi kontaktandmed;
 5. 5. Arsti kontaktandmed;
 6. 6. Patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 7. 7. Ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus;
 8. 8. Ravijärjekorda panemise põhjuse kood (62 – rahalise ressursi piiratus; 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine; 64 – patsiendipoolne põhjus; 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus; 66 – muu põhjus), kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
 9. 9. Märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest

Patsiendile antakse ravijärjekorda registreerimisel hambaravikabinetis kirjalik teatis järgmise vastuvõtuaja kohta, mis sisaldab ka hambaarsti nime ja telefoni numbri. Telefoni teel registreerujale teatatakse sama info telefoni teel.

Kõiki patsiente teavitatakse meeldetuletuseks vastuvõtuaja kohta 1 päev ette SMS-i teel.

Tamme Hambaravi OÜ-s ei ole kasutusel digiregistratuur.

Tamme Hambaravi OÜ teavitab patsienti muudatuste tegemisest ravijärjekorras hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuse tegemisest.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis teavitatakse patsienti teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne hambaravi teenuse osutamist.

Hambaravi ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed esitatakse Terviseametile ja Eesti Haigekassale kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest.

Tamme Hambaravi OÜ esitab Eesti haigekassale ravijärjekorra andmed vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.

Ravijärjekorra pidamise korra koostas:

Piret Tamm

Tamme Hambaravi OÜ

tel.443 9400 mob. 5565 7524